Naujienos

Lėlės ir šešiolikmečiai vėl suartinti modernių technologijų

Baigiantis metams, norime mokyklos bendruomenei papasakoti apie netradicinę veiklą, kur žaisime su lėlėmis.

 Kam reikalingos lėlės ir kodėl jomis domimės?

Atrodytų, kad su lėlėmis žaidžiama tik vaikystėje. Bet šį stereotipą mėgino sugriauti 2 d klasės mokiniai su biologijos mokytoja metodininke Lina Rutkauskaite ir lietuvių kalbos mokytoja metodininke Rima Bartkiene apsilankę Alytaus lėlių teatre „Aitvaras“. Mokiniai dalyvauja Steam projekte „Kastytis ir Jūratė“, rengiasi statyti lėlių spektaklį pagal K. Ostrausko absurdo pjesę.

Teatro direktorė ir meno vadovė Loreta Skruibienė supažindino gimnazistus su įvairiomis lėlėmis, parodė, kokių jų yra lėlių kambaryje, papasakojo apie jų gamybos subtilybes, patarė, kaip būtų galima pagaminti. Profesionali režisierė negailėjo patarimų, nuo ko pradėti, kokias komandas suburti, kad būtų sukurtas spektaklis. Džiaugiamės, kad L. Skruibienė sutiko pagelbėti režisuojant spektaklį.

Kam reikalinga tokia projektinė veikla?

Kūrybingumo kompetencijos ugdymui Bendrosiose vidurinio ugdymo programose dėmesio nebelieka, natūralu, pamokose tam nebelieka ir laiko, susitelkiama tik į dalykinių kompetencijų ugdymą laikantis nuostatos, kad šios svarbios perkeltinės kompetencijos bus pakankamai išugdytos žemesnėse ugdymo pakopose, be to, egzaminų metu jos nėra tikrinamos. Mokyklos, kurios savo prioritetu deklaruoja STEAM/ STEM ugdymą, patiria sunkumų, jei ignoruoja tolesnį tikslingą kūrybingumo kompetencijos ugdymą, kai 9-10 klasėje mokomasi tikslingos kūrybinės veiklos pagrindų – technikų, simbolių, žinių sistemų, kai pasirengiama pereiti nuo kūrybos kaip žaidimo prie kūrybos kaip darbo, kurio rezultatas turi būti užbaigtas ir tinkamas pristatyti kitiems. Vėliau, 11-12 klasėje, kai jau įgyta pakankamai įvairių sričių žinių ir jų taikymo gebėjimų, galima pradėti sąmoningai laužyti konvencijas ir jungti skirtingų sričių technikas, simbolius, informaciją sprendžiant kūrybinius uždavinius. Šiame laikotarpyje labai svarbūs vadovai, kurie ne tik padrąsina, bet ir neformaliai moko mokslinės etikos ir darbo metodikos. Tradicinis ugdymo planas mokykloje taip pat nepalieka vietos papildomų kompetencijų ugdymui, todėl pasirinktas trumpalaikio, 1 mokslo metų trukmės, projekto formatas, kuris bus mokyklos STEAM ugdymo strategijos integrali dalis, skirta tikslingam mokinių kūrybingumo kompetencijos ugdymui integruotos STEAM veiklos kontekste.

Kas tai per projektas?

STEAM projekto Lėlių spektaklio „Kastytis ir Jūratė“ trukmė yra 2021-2022 mokslo metai. Projektas įgyvendinamas pirmą kartą ir yra sukurtas mokytojų komandos, kurie jau turi bendradarbiavimo kuriant ir realizuojant įvairius trumpalaikius ar tęstinius projektus patirties: Lina Rutkauskaitė, biologijos mokytoja metodininkė; Rima Bartkienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė; Rolandas Bartkus, vyresnysis technologijų ir IT mokytojas metodininkas.

Projekto tikslas yra ugdyti mokinių STEM ir kūrybingumo kompetencijas realizuojant integruoto STEM ir kitų mokyklos dalykų turinį ir taikant probleminio mokymo strategiją.

Uždaviniai:

 • Biologijos žinių apie gyvo organizmo anatominę ir morfologinę sandarą, mechanikos žinių taikymas lėlių modeliavime;
 • Biologijos žinių apie ekologines bendrijas taikymas dekoracijų kūrime;
 • Inžinerinių sprendimų paieška modeliuojant lėles;
 • Technologinių žinių ir įgūdžių įgyjimas ir taikymas kuriant ir gaminant lėles;
 • Lietuvių literatūros žinių taikymas kuriant integruotos STEAM veiklos kontekstą.
 • Mokinių asmeninių kompetencijų ir bendradarbiavimo įgūdžių ugdymas;
 • Turtinti įspūdžius ir vaizduotę įkvepiančiomis patirtimis, įgyjamomis ieškant sprendimų, bendraujant ir dirbant su savo srities profesionalais, netradicinėse formaliose ir neformaliose ugdymo aplinkose, eksperimentuojant.

Turime ir partnerį ;)

Projekto socialiniu partneriu yra Alytaus lėlių teatras „Aitvaras“, atstovaujamas dailininkės ir režisierės Loretos Skruibienės. Socialinio partnerio dalyvavimas išplės ir ugdymo aplinkų įvairovę: mokiniai galės naudotis ne tik mokykloje esančiomis formaliomis, STEM ugdymui pritaikytomis aplinkomis, bet ir potencialiomis Alytaus lėlių teatro „Aitvaras“ Lėlių kambario mokymosi aplinkomis ir jų resursais. Galimybė mokytis ne tik mokykloje, bet ir veikti už mokyklos sienų bei būti konsultuojamiems profesionalų, didina mokinių susidomėjimą ir paįvairina patirtį. Kadangi mokinių užduotis yra pastatyti lėlių teatro spektaklį, tai bendradarbiavimas su lėlių teatro režisiere, aktoriais, garso ir apšvietimo specialistu, mums padės pažinti jų kasdienybę, būti kūrėjais ir dalyviais realiame procese ir būtent tam skirtoje aplinkoje.

Ką veiksime?

Projekto ugdymo turinys apima sekančius komponentus:

 • Pažintis su lėlių teatro specifika.
 • Pjesės analizė ir objektų, kurie turės būti sukurti/pagaminti identifikavimas, charakterių analizė.
 • Lėlių, reikalingų pjesės pastatymui, modeliavimas ir gamyba.
 • Dekoracijų, reikalingų pjesės pastatymui, projektavimas ir gamyba.
 • Garso takelio spektakliui aranžavimas.
 • Spektaklio apšvietimo planavimas.
 • Spektaklio reklaminės medžiagos ( plakatas, skrajutės) projektavimas.
 • Pastatymo įgyvendinimas: viešas pasirodymas.
 • Spektaklio video filmavimas ir montavimas.

Kas iš to?    

Projekto metu taikomas formuojamasis kriterinis vertinimas, grįstas mokinių įsitraukimu į užduočių pasiūlą; individualus įsivertinimas, padėsiantis užfiksuoti asmeninę sėkmę ir pasitenkinimą rezultatu. Motyvacija siekti maksimalaus rezultato- viešas pasirodymas, kur tu vaidinsi scenoje su tokia lėle ir tarp tokių dekoracijų, kurias pasigaminai. Projekto eigoje taikomas probleminis mokymas, grįstas Empirinio mokymosi ciklo įgalinimu nuolat tobulinant technologinius sprendimus, įgūdžius, įgyjant naujų žinių ir gebėjimų. Taikomų metodų ir mokymo bei vertinimo strategijų sinergija padės kiekvienam pasiekti maksimalios individualios sėkmės, tuo pat, kadangi spektaklis- komandinis darbas, prisiimti atsakomybę už galutinio rezultato kokybę, ugdys mokinių inciatyvumą, skatins dalintis savo žiniomis, patarimais ir turima patirtimi. Projektinės veiklos pabaigoje, mokiniai, sėkmingai dalyvavę veiklose, gaus tobulintų STEAM kompetencijų pažymėjimą taip pat jie pristatys savo pastatytą spektaklį mokyklos bei miesto visuomenei, taip pat numatyta lėlių paroda ir spektaklio video.

Lina Rutkauskaitė ir Rima Bartkienė.

Image