Veiklos sritys

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS 2021─2022 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAI

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ANTROJI DALIS (I─II GIMNAZIJOS KLASĖS)

III─IV GIMNAZIJOS KLASIŲ UGDYMO PLANAS

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2020─2021 M.M.

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VALANDOS PROGRAMŲ VYKDYMUI 2021─2022 M.M.

BENDRŲJŲ IR PREVENCINIŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOJE 2020─2021 M.M

TVARKOS APRAŠAI:

UGDYMO TURINIO PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS

UGDYMO TURINIO PLANAVIMO TVARKOS APRAŠO PRIEDAS

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

INDIVIDUALUS UGDYMO(SI) PLANAS SPRAGOMS ŠALINTI (atsisiųsti)

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS APRŪPINIMO BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS, JŲ KOMPLEKTAVIMO, IŠDAVIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PRIEDAS

DALYKO PROGRAMOS, KURSO AR DALYKO MODULIO KEITIMO TVARKOS APRAŠAS III─IV GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIAMS 

TIRIAMŲJŲ, KŪRYBINIŲ DARBŲ RENGIMO NUOSTATAI:

1 PRIEDAS, 2 PRIEDAS, 3 PRIEDAS, 4 PRIEDAS, 5 PRIEDAS

PASIRENKAMOJO DALYKO MODULIO PROGRAMA

PASIRENKAMO DALYKO MODULIO PROGRAMA (atsisiųsti)

SMURTO IR PATYČIŲ  PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS TVARKOS  APRAŠO 1, 2 PRIEDAI

JOTVINGIŲ GIMNZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKOS APRAŠASTVARKOS APRAŠAS

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO MOKINIUI TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TVARKOS APRAŠAS (ATSISIŲSTI)

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO FIZINIO UGDYMO, MUZIKOS, DAILĖS PAMOKŲ TVARKOS APRAŠAS

ATSISKAITYMO UŽ NEIŠKLAUSYTĄ IR NEATSISKAITYTĄ MOKOMOJO DALYKO PROGRAMOS TURINĮ TVARKOS APRAŠAS

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS KOMUNIKAVIMO SU MOKINIŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS) IR JŲ INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMAS DĖL KRIZIŲ VALDYMO GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠO IR KRIZIŲ VALDYMO KOMANDOS PATVIRTINIMO

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMAS DĖL ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS