Darbo grupės

Gimnazijos atskirų mokomųjų dalykų mokytojų metodinės grupės:

  1. Lietuvių kalbos (gimtosios) ─ grupės pirmininkė Aldona Dumbliauskienė
  2. Matematikos ir IT mokytojų ─ Janina Kuchalskienė.
  3. Užsienio kalbų ─ Edita Baciuškienė.
  4. Socialinių mokslų ─ Laimutė Arlauskaitė.
  5. Gamtos mokslų ─ Rasa Zubrickienė.
  6. Menų ir technologijų ─ Laimutė Krisiulevičienė.
  7. Fizinio ugdymo ─ Zenonas Špiegis..

 

Gimnazijos veiklos įsivertinimo grupė:

pirmininkė – Nijolė Makštutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

narės: Rima Bartkienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; Lina Račkienė, matematikos mokytoja ekspertė; Rasa Zubrickienė, biologijos mokytoja ekspertė.

Rekomendacijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinei veiklai organizuoti