Paslaugos

Specialioji pedagogė

Specialioji pedagogė

Irena Rakauskienė – specialioji pedagogė metodininkė ( 124 kab.)

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių, didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant asmeninės pažangos.

 Uždaviniai:

  • Padėti sudaryti kuo palankesnes ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, kurti saugią ir draugišką aplinką.
  • Diferencijuoti ugdymą atsižvelgiant į skirtingus mokinių ugdymosi poreikius bei gebėjimus.
  • Skatinti mokinių saviraišką, pasitikėjimą savimi, įtraukiant juos į grupinę veiklą.
  • Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi  poreikių. 

Specialiojo pedagogo funkcijos:

  • Bendradarbiauti su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Alytaus miesto PPT specialistais, numatyti ugdymo tikslus ir uždavinius, atitinkančius mokinių poreikius, galimybes bei  mokymosi ypatumus  ir juos taikyti.
  • Padėti specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas.
  • Dalyvauti gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje.
  • Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) nuotoliniu būdu, vaikų (mokinių) ugdymo organizavimo, elgesio  ir kitais įtraukiojo ugdymo klausimais.

Spausdinti  
Image